Жанр загадки в дитячій науково-популярній літературі

0
1523

Не раз зазначалося, що загадки відображають дитячий досвід пізнання дійсності, тому в літературі для дітей поява елементів цього жанру найбільш органічно.
Серед решти літературних жанрів саме загадка як культурна універсалія найбільш повно відображає особливості пізнавальної активності людини, вона зіграла важнейшую роль у розвитку наукових форм мислення. Серед многочіс ­ ленних функцій загадки в дитячій науково- популярної в якості основних можна виділити ев ­ ристических, дидактичну і мнемическую функції. Загадки і елементи цього жанру часто использу ­ ються в дитячій науково- популярної літератури. Такі тексти не є навчальними, в строгому сенсі це ­ го слова, а розраховані на читачів дитячого возрас ­ та.

Фундаментальна характеристика загадки

Фундаментальною характеристикою загадки яв ­ ляется її двухчастная структура: питання і відповідь. Саме питання (не завжди може бути виражений формально) завжди вимагає відповіді, передбачає його як неот'ем ­ лемую частину. Уміння поставити питання надзви & shy ; але важливо для процесу пізнання світу. Постановка питання можлива тільки тоді, коли людина спо ­ Собен виділити щось дискретне в пространствен ­ но-часовому континуумі, зафіксувати увагу на об'єкті, побачити його окремі ознаки і ха ­ рактеристики. Це співвідносно з постановкою пробле ­ ми в науці, з формулюванням цілей і завдань иссле ­ нання. Пізнання є одночасно і процес але ­ мінації. Вміти коректно сформулюйтеать питання - це значить мати можливість задати його не тільки собі, а й іншому.

Загадки в сучасній дитячій пізнавальної літера ­ турі

У сучасній дитячій пізнавальної літера ­ турі загадки включаються в основний текст поряд з головоломками, ребусами, завданнями - навчальними заду ­ нями, спрямованими на підвищення пізнавальної та практичної активності дитини. Рішення задач носить більш прикладний характер, загадка ж вимагає вирішення в розумі - це розвиває роботу уяви та образної пам'яті дитини.

Питання

Біль ­ шинство серій і окремих книг дитячої познаватель ­ ної літератури в самій своїй назві містять питання. Наприклад, ряд енциклопедій: « Що? Де? Ког ­ да? & raquo ;, « Де, що і коли ? & raquo ;, « Що? Де? Чому? & raquo ;, « Що таке? Хто такий? & raquo ;, « Хочеш знати чому? & raquo ;; можли ­ ни татакі варіанти: « 1000 питань & raquo ;, « 100 питан ­ сов і відповідей » і т.д. Це не означає, що зміст книг буде збудовано як ряд запитань і відповідей, але, як правило, початок кожного розділу таких справоч ­ ників буде починатися з питання. Наприклад, три томи енциклопедії « Що? & Raquo ;, « Де? & Raquo ;, « Когда? & raquo ;, збудовані як ряд відповідей на відповідні запитання (Де з'явилися собаки? Де водяться слони? Де ховаються взимку їжаки? і т.д.).
У загадці найбільш яскраво проявляється метафоричний ­ ність природної мови, в ній прямо відображена ді ­ алектіка образного і логічного мислення, суб'єктів ­ тивного та об'єктивного, конкретного і абстрктного.

Соціальна роль загадки

Крім стимуляції пізнавальних здібностей також дуже важлива соціальна роль загадки . Як ми писали вище, загадування загадок було особливим ві ­ будинок ритуально-ігрового поведінки, участь в Риту ­ ле підкреслювало залученість людини в колектив, його активну участь у житті соціуму.
Часто вважається, ніби одним з найважливіших кри ­ теріев вибору того чи іншого інтелектуального про ­ дукта є прагматизм, тобто людина готова засвоювати тільки ту інформацію, яку він безпосередньо може застосувати в житті іотримати від цього користь. На наш погляд, потреба долучитися до знань, відчути себе повноцінним членом соціуму може яв ­ ляться не менш значущим стимулом до здобуття але ­ вих (наукових) знань. Ця потреба властива і дитині, особливо поспішає освоїти світ дорослих. Через загадку він втягується в процес навчання, ов ­ ладевает язиком образів та первинної логіки.

Вопросно-відповідна фор ­ ма загадки стимулює увагу і роботу мислення, конкретність і образність мови полегшують не тіль ­ ко розуміння, але і запам'ятовування інформації. У це ­ лом жанр загадки вимагає активної участі в процес ­ се пізнання. Велика тематика « загадкового » жан ­ ра робить його практично універсальним засобом не тільки експлікації традиційних і новітніх на ­ наукових знань, а й їх систематизації, а мова загад ­ ки дозволяє представити ці знання в наочній і доступній формі.

Дитячий сайт Чомучка - це захоплююча енциклопедія для дітей та їх батьків, де ви знайдете відповіді на найцікавіші дитячі питання.

Автор: Світ перекладів
ОЦІНИТИ НОВИНУ
5 (голосів: 0)

Цікаве по темі:

Більше новин

Комментарии:

ВВЕРХ