Написання реферату (реферування). Види рефератів

0
1822

Написание реферату (реферування) - це аналітико-синтетичний процес обробки інформації, який зводиться до аналізу оригінального документа і знаходженні найбільш значущих даних (основних висновків, доказів, фактів, положень, результатів). Як анотування так і реферування повинні скоротити обсягу оригінального документа, алепри цьому збереження його основне смисловий зміст. Це складний процес, що вимагає застосування не тільки власних розумових здібностей, але й певного часу. Як правило, той, хто береться за реферування, повинен бути хоча б частково обізнаним у тій галузі знань, з якою пов'язаний оригінальний документ.

Сфери виконьзованія реферування

Реферування широко використовується в бібліографічною, інформаційної, видавничої та наукової діяльності. Тут особливе місце належить галузевим органам інформації, які займаються підготовкою і випуском реферативних збірників та журналів та експрес -Інформація. У бібліотеці документи реферують при: підготовці реферативних дайджестів, тематичних добірок, оглядів та укладанні реферативних покажчиків.

Таким чином, реферат - це вторинний документ, який є результатом обробки інформації. Реферати представляються як короткий виклад змісту оригінального документа (всего твору або його частини), включаючи основні фактичні дані й висновки з метою ознайомлення з сутнісними акцентами оригінального документа.

Опції реферату:

 • Інформаційна - реферат надає інформацію про документі, позбавляючи необхідності знайомитися з повним йоготекстом в тих випадках, коли цей документ для читача має другорядне значення;
 • Пошукова - використовуються в інформаційно-пошукових системах (включаючи автоматизовані) для пошуку необхідної тематичної інформації або документа;

Класифікація рефератів здійснюєся за кількома ознаками:

 • належності його до певної галузі знань (реферати гуманітарних, суспільних, природничих, точних, технічних та ін. Галузей науки);
 • способом характеристики оригінального документа (реферати-конспекти і загальні реферати, которие послідовно в загальному вигляді передають зміст усього оригінального документа; проблемно-орієнтовані та спеціалізовані реферати, які акцентують увагу читача на окремих проблемах або темах оригінального документа);
 • кількістю джерел реферування (монографічний реферат - в основіякого лежить тільки один оригінальний документ; реферати-фрагменти, які складаються на окрему частину оригінального документа - його: пункт, розділ або підрозділ; оглядові (зведені) групові реферати, при складання яких використовують кілька або ж цілий ряд споріднених тематично реферованих робіт);
 • формою викладу (ілюстровані, табличні, текстові або змішані);
 • об'ємом або глибиною розгортання теми (короткі - обсяг яких обмежений (не більше 850 знаків); розширені - з необмеженим обсяг (залежно від значущості, новизни й доступності оригінального документу - реферат можестановити 10-15% від обсягу оригіналу));
 • упорядником (автором) реферату (авто реферати, які написані самим автором дисертації, монографії чи іншого твору; неавторської, які складаються працівниками реферативної або інформаційно-бібліографічної служби);
 • рівнем формалізації реферування (наприклад, інтелектуальні реферати, складені людиною на основі його інтуїтивного уявлення про значення інформації, що подається в оригінальному документі, або формалізовані реферати, які складаються на основі формалізованих методик - анкетні та аспектні реферати, реферати-екстракти (уривки) та ін.).

Об'єкти реферування:

 • депоновані рукописи;
 • наукові статті (методичні, експериментальні, описові, теоретичні та ін.);
 • патентні документи;
 • розділи з книг (збірників, монографій, праць і т.д.).   &Nbsp;      

реферування не підлягають

Інструкції, інформаційні та бібліографічні видання, каталоги обладнання, класифікаційні схеми, прейскуранти, довідкові видання (енциклопедії, довідники, сліварі), стандарти, тезауруси, технічні умови тощо.

Зміст реферату

Реферат повинен бути конкретним, лаконічним, зрозумілим і чітким - т. Е. Не потрібно подавати додаткову інформацію, а саме: докази, описи, приклади, роздуми. У реферат непотрібно використовувати громіздкі пропозиції, складні конструкції, звороти, які ускладнюють сприйняття його змісту. У реферати не варто включати дані, які відображені в бібліографічному описі документа. Також недопустітельни довільна інтерпретація тексту референтом і його критичні зауваження (крім особливих випадків наявності очевиднихнеточностей).

Процес підготовки реферату:

 • Попередній аналіз (ознайомчого читання). Вивчення реферованих документа потрібно починати з заголовка, вступу, передмови, змісту, рубрик, висновків і резюме. Метою оглядового аналізу є отримання враження про оригінальному документі вцілому, про його структуру та проблематики;
 • Поглиблений аналіз (уважне читання). Його метою є детальний "розбір" оригінального документа, виключення несуттєвих елементів або даних, для того щоб отримати чітке уявлення про об'єкті своєї роботи, її властивості, недоліки і переваги, цілі произведеня, застосованих методах, основні результати та висновки автора, ступеня реалізації та області застосування даних з першоджерела. Дуже важливо відзначити протиріччя і діскусівність положень у документі, які реферується.

Види рефератів:

 1. розширений;
 2. короткий;
 3. спеціалізірованний;
 4. загальний.

Який вид реферату вибрати залежить від самого твору, який реферується, від цілей і завдань самої процедури реферування.

Структура реферату залежить від його виду і від вибору стилістичних та мовних засобів. У процесі написання тексту реферату проісходіт пошук і синтез необхідної інформації, компонування окремих елементів для забезпечення послідовного, лаконічного, точного викладу основного смислового змісту оригінального документа. Таким чином досягається зв'язність і чіткість подачі інформації.

Автор: Світ перекладів
ОЦІНИТИ НОВИНУ
5 (голосів: 0)

Комментарии:

ВВЕРХ