3-ри основних етапи написання диплому

0
1326
##

Дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою науково-методичного характеру. За своїм змістом вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки і суті наукової задачі. Дипломну роботу потрібно подати в такому вигляді, який дозволяє оцінити, наскільки повно відображені та обґрунтовані в ній положення, висновки та рекомендації, їх теоретична новизна та практична значимість. До речі, якщо у вас немає часу на самостійне написання диплома, тоді ви можете замовити дипломну роботу в компанії "".

Етапи дипломної роботи

Вибір теми

Вибір теми дипломної роботи не повинен мати випадковий характер. Студент вже протягом написання курсової та бакалаврської роботи має визначитися в своїх наукових інтересах, в межах яких він хотів би працювати і далі. Тематику дипломних робіт розробляє випускова кафедра, стверджує її на засіданні та схвалює Рада інституту (факультету). Однак студент має право не тільки вибору теми із запропонованого кафедрою списку, але і можливість запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки, наприклад, досліджувати далі, поглиблювати і розвивати в контексті проблем вищої школи тему своєї бакалаврської роботи.

Планування роботи

Після затвердження теми на відповідній кафедрі доцільно розпланувати час для роботи над нею. Терміни виконання студент визначає самостійно, враховуючи конкретні умови, свої індивідуальні особливості, час, однак є одна обов'язкова вимога: дипломна робота повинна бути подана у строк, що визначається графіком навчального процесу і встановлений кафедрою (попередній захист роботи) і ВУЗом/факультетом (захист дипломної роботи перед державною екзаменаційною комісією).

Розробка наукового апарату дослідження

Науковий апарат дипломної роботи (актуальність теми, об'єкта і предмета дослідження, його мета, гіпотеза, завдання дослідження, методи дослідження та ін) визначається у вступі.

Актуальність обраної теми - це її наукове і практичне значення, тобто усвідомлення того, що нового додасть ця робота науці, де можна взагалі або частково використовувати її результати діяльності самого магістранта або після їх опублікування вони стануть надбанням широкого кола людей, яких цікавить ця проблема. У зв'язку з цим магістерська робота повинна бути високої якості, а кожен магістрант повинен прагнути, щоб його робота була корисною для якомога більшої кількості людей.

Одночасно студент потрібно визначити об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт дослідження - частина об'єктивної (психологічної, педагогічної та ін) реальності, яку потрібно дослідити. Предмет дослідження - якась конкретна сторона, аспект, властивість або відношення об'єкта дослідження. Об'єкт - це ціле; предмет - якась його частина. Предмет наукового дослідження міститься в межах об'єкта як вузька, чітко окреслена частина реальності, яка безпосередньо досліджується.

Мета наукового дослідження - головний елемент структури і надзвичайно важливий методологічний інструмент дослідження. Для правильного визначення мети дослідження необхідно чітко з'ясувати:

  • Сутність досліджуваної проблеми та її головні суперечності, основні проблемні питання теоретичного і (або) експериментального характеру, які підлягають вирішенню шляхом наукового дослідження;
  • Сучасне теоретичне знання, що можуть бути використані для пояснення структури й законів функціонування досліджуваного об'єкта;
  • Основні шляхи і обсяги необхідного теоретичного та (або) експериментального обґрунтування предмета дослідження;
  • Відомі в психології (або провідною стосовно об'єкта дослідження науки) методи і засоби для проведення теоретичного та (або) експериментального вивчення предмета.

Для правильної розробки і побудови гіпотези потрібно:

  • Однозначно встановити рівень основних протиріч між найменш розробленими питаннями проблеми дослідження;
  • Уточнити невизначені або заново введені наукові поняття як елементи предмета дослідження, на основі логіки дослідження дати їм однозначну трактування, якщо потрібно - визначити у вигляді припущення нового поняття;
  • Чітко визначитися в розумінні явища, яке є об'єктом дослідження, зрозуміти його структуру, функції і зв'язку;
  • Дати критичний аналіз взаємозв'язку елементів, які вивчаються, і узагальнювати (синтезувати) отримані знання в гіпотезу дослідження;
  • Чітко і лаконічно обґрунтувати основні моменти і методи теоретичної й емпіричної перевірки гіпотези.

Гіпотеза дипломного дослідження може бути як простий, констатуючої, так і рівневої, що визначає припущення щодо впровадження результатів у процес навчання у вищій школі.

Перекладено сервісом "Яндекс.Перекладач": translate.yandex.ru.

Автор: Світ перекладів
ОЦІНИТИ НОВИНУ
5 (голосів: 0)

Комментарии:

ВВЕРХ