In the Zhytomyr region misappropriation of opening

07.02.2015 around 14.20 VDAI service workers Chudnovsky district, the a / d Zhytomyr - Chernivtsi was found VAZ-21013. During the inspection of the car, it was found that the car is wanted from 30.06.2015r, Zhytomyr MB of Internal Affairs of Ukraine in Zhytomyrsoblasts. The car passed SOG Chudnovsky RV. STI of MIA of Ukraine Zhytomyr region

Source: http://artlife.rv.ua/


Go UP