In Khmelnytsky 48 natshvardiytsiv military oath made

Head of Regional State Administration Mykhailo Zagorodny together with the commander of the military unit 3053 Natshvardiyi Ukraine Oleksiy Melnyk, acting Mayor Chernylevskym Constantine and Chief of Internal Affairs of Ukraine in Khmelnytsky oblast Nikolai Semenyshyn welcomed natshvardiytsiv, whichVictory Day military oath made. This is the first call to the military unit 3053 of the establishment of the National Guard of Ukraine. Reported at